Algemene Voorwaarden

Bloemenzo Joyce / Algemene Voorwaarden

1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Bloemenzo Joyce, Joyce Meijer ( Opdrachtnemer ). Bloemenzo Joyce is gevestigd aan Industrieweg 3 Y 8263 AA Kampen, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 60925914.
2. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@bloemenzojoyce.nl, 038-2020100 of per post: Bloemenzo Joyce, Industrieweg 3 Y, 8263 AA Kampen.
3. Bloemenzo Joyce heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen en ondertekenen.
4. Opdrachtgever: onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het decoreren en/of stylen van de bruiloft, het bestellen van een boeket of het afnemen van een bloemabonnement.

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u ( Opdrachtgever ). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.bloemenzojoyce.nl.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht
1. De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen. Zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes/decoratieplannen kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
3. Indien Bloemenzo Joyce de opdracht heeft gekregen voordat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bloemenzo Joyce niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. De prijzen vermeldt op de prijsopgave/offerte betreft alleen de prijzen aangaande de diensten en goederen geleverd door Bloemenzo Joyce. De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
1.Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Prijs
1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer.

Artikel 5 – Betaling-termijnen en incassokosten
1. De betalingstermijnen zullen worden gehanteerd zoals in de offerte overeengekomen. Op alle facturen van Bloemenzo Joyce geldt een betalingstermijn van twee weken;
2. De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Bloemenzo Joyce is in dat geval gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling alsmede de
buitengerechtelijke kosten conform de geldende wettelijke bepalingen.
3. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal maandelijks facturen.
4. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
5. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
6. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt. Opdrachtgever failliet is of in surseance van
betaling;
7. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
8. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze
kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
– 5% over de eerste €2500;
– 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
– 15% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
– 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
– 0,5% over het overige deel.

Artikel 6 – Uitvoeringstermijn
1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter
beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet
afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen
door Opdrachtnemer.
2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit
nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer
eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer.
Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet
uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 7 – Derden en vrijwaring
1. Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.
2. Opdrachtgever vrijwaart Bloemenzo Joyce voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen – doch niet uitsluitend – vorderingen uit onrechtmatige daad;
3. De opdrachtgever vrijwaart Bloemenzo Joyce voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens,
die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bloemenzo
Joyce het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De kosten die daarmee
gemoeid zijn komen voor rekening van opdrachtgever
5. .Voor een juiste uitvoering van de opdracht zal opdrachtgever alle relevante documenten/
informatie aan Bloemenzo Joyce beschikbaar stellen, dan wel overdragen, ook de na aanvang
van de opdracht ontvangen informatie. Opdrachtgever stelt Bloemenzo Joyce in kennis van alle
van belang zijnde veranderingen, dan wel wijzigingen ten behoeve van de uit handen gegeven
opdracht

Artikel 8 – Uitvoering opdracht
1.Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die
noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren.
3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag
Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit
de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 9 – Wijziging opdracht
1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de
inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg
doen.
2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als
het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook
de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren,
als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen. Bloemenzo Joyce. zal de opdrachtgever van te
voren inlichten als dit financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben;
5. Bloemenzo Joyce behoudt zich het recht om het overeengekomen bedrag op de offerte te
verhogen, wanneer tijdens de uitvoering meerwerk van de werkzaamheden blijkt. Bloemenzo
Joyce. zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen.

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding
1. Bloemenzo Joyce heeft het recht een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, indien de
inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden
2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt
gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Bloemenzo
Joyce gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel
deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden
3. Indien opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel opdrachtgever wordt
toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, is Bloemenzo Joyce gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden
4. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door
Bloemenzo Joyce gemaakte kosten en eventuele vergoedingen aan derden, als gevolg van deze
annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden; De annuleringskosten bedragen
50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 70 % van
de som van de opdracht bij opzegging vanaf 2 weken voor de levering, terwijl annuleren op de
dag van de bruiloft zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor betreffende
bruiloft door opdrachtgever aan Bloemenzo Joyce impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal
gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke Gift by Nature B.V. aan derden zal moeten
voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som
van de totale opdracht;
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bloemenzo Joyce, zal Bloemenzo
Joyce. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag
liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 11 – Tussentijdse opzegging
1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht
van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan
Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten
meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of
schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
– Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
– Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
– Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
– Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
– Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alles wat Bloemenzo Joyce levert, blijft eigendom van Bloemenzo Joyce totdat Opdrachtgever
al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van
Bloemenzo Joyce veilig te stellen.
3. Als Bloemenzo Joyce haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever
onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Bloemenzo Joyce om alle plaatsen te
betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.
4. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere
geestesproducten van Bloemenzo Joyce en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met
inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren zonder toestemming
van Bloemenzo Joyce.

Artikel 13 – Onderzoek
1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking
krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen
die partijen zijn overeengekomen.
2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken per direct na levering schriftelijk aan
Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij veertien dagen na
ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een
gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 14 – Klachten
1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of –
bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling.
4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de
gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door
Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer
die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. Bloemenzo Joyce zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van Bloemenzo Joyce kan worden verwacht. Indien een fout
wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Bloemenzo Joyce onjuiste of onvolledige informatie
heeft verstrekt, is Bloemenzo Joyce voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien
opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Bloemenzo Joyce die bij
zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Bloemenzo Joyce slechts voor directe schade
aansprakelijk tot maximaal een bedrag dat door de betreffende
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert – is het maximaal te vergoeden
schade het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op dat
onderdeel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van
€0,00 euro.
3. Bloemenzo Joyce is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten
voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als
gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/
of schade wegens door Bloemenzo Joyce gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan
de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

Artikel 16 – Overmacht en verzekering
1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Bloemenzo Joyce niet kan worden
toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld,
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening
komt. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan iedere omstandigheid waarmee ten
tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon worden gehouden en ten gevolge
waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan
worden verlangd zoals bijvoorbeeld in geval van bijzondere weersomstandigheden, ziekte,
oorlog(gevaar), molest, sabotage, overstroming, aardbeving en brand; 2. Het is voor
opdrachtgever verplicht een bruiloft- of evenementverzekering af te sluiten voor gevallen van
overmacht, hieronder vallen ook kosten die veroorzaakt worden in verband met het geheel of
gedeeltelijk geen doorgang vinden van de bruiloft, dan wel dat de bruiloft wordt afgebroken, dan
wel dient te worden uitgesteld en/of afgelast. Indien opdrachtgever geen verzekering afsluit, dan
komen de kosten voortvloeiende uit omstandigheden voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17 – Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 18 – Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade
lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer
toerekenbaar is.
2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte
bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle
kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en
risico van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Geheimhouding
1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle
informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel
gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een
procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten,
adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en
ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 20 – Bloemabonnement.
De vaas die geleverd wordt bij het bloemabonnement blijft eigendom van Bloemenzo Joyce. Bij
beschadiging of vernieling, worden de kosten doorbelast aan de opdrachtgever.

Artikel 21 – Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de
geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen
door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 22 – Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden
bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 – Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Bloemenzo Joyce en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 24 – Bevoegde rechter
Rechtbank Overijssel.

Artikel 25 – Hoofd aansprakelijkheid
1. Indien meer (rechts)personen zich als schuldenaar hebben verbonden, zijn zij, alsook hun
rechtsopvolgers tegenover Bloemenzo Joyce altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien;
2. Afspraken of overeenkomsten over de draagplicht tussen (mede-)schuldenaren onderling,
binden Bloemenzo Joyce niet.